♠♣♦قرن 21 ♦♣♠

خـــدایــا....!
بـبـخـش امـانـت دار خـوبـی نـبـودم...
دلــی کــه داده بــودی شــکــســت

نوشته شده در دو شنبه 27 خرداد 1392برچسب:,ساعت توسط Danial|

ﻋﻤﺮ ﻣﻦ
ﺗﺎ ﺩﺷﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻩ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﮔﺮﻡ
ﺗﺎ ﻣﺮﺯ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﯼ ﻣﺮﮒ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ
ﺗﺎ ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎﻍ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﮔﺮﯾﺰ ﭘﺎﯼ
ﺗﺎ ﺩﺷﺖ ﯾﺎﺩﻫﺎ
ﻫﺎﻥ ﺍﯼ ﻋﻘﺎﺏ ﻋﺸﻖ ﺍﺯ ﺍﻭﺝ ﻗﻠﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻪ ﺁﻟﻮﺩ ﺩﻭﺭﺩﺳﺘﻬﺎ
ﭘﺮﻭﺍﺯ ﮐﻦ
ﭘﺮﻭﺍﺯ ﮐﻦ ﺑﻪ ﺩﺷﺖ ﻏﻢ ﺍﻧﮕﯿﺰ ﻋﻤﺮ ﻣﻦ

نوشته شده در پنج شنبه 23 خرداد 1392برچسب:,ساعت توسط Danial|

ﺷﯿﺸﻪ ﺩﻝ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺍﺣﺘﯿﺎﺟﺶ ﺳﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﯾﻦ ﺩﻝ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺳﺮﺩ
ﭘﺮﭘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﺎ
ﺧﻮﺩﻡ ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻢ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺗﻮﺭﺍ ﺩﯾﺪﻡ ... ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺩﻟﮕﯿﺮﻡ ﻭﻟﯽ
ﺑﺎﺯ ﺗﻮ
ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻡ ﻭ ﮔﻔﺘﻢ :
ﺑﯽ ﺗﻮ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ

نوشته شده در پنج شنبه 23 خرداد 1392برچسب:,ساعت توسط Danial|

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻠﻮﻧﺪ ﻣﯿﮑﻨﻪ ، ﺧﺮﺍﺏ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺰ ﺳﻮﺍﺭ ﻣﯿﺸﻪ ، ﺑﯽ ﺭﺣﻢ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻨﺪﻩ ، ﺑﯽ ﻏﻢ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﺱ ﻧﻤﯿﺨﻮﻧﻪ ، ﺧِﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯿﮑﻨﻪ ، ﻻﻝ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺖ ﺩﺳﺖ ﻣﯿﺪﻩ ، ﺩﻭﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﻮﺳﺘﺖ ، ﻋﺎﺷﻘﺖ ﻧﯿﺴﺖ

نوشته شده در پنج شنبه 23 خرداد 1392برچسب:,ساعت توسط Danial|

ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮑﯽ ﺳﻨﮓ ﺗﻤﻮﻡ ﻣﯿﺰﺍﺭﯼ

ﺷﮏ ﻧﮑﻦ


ﺑﺎﻫﻤﻮ

ﻥ ﺳﻨﮓ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺗﻮﺳﺮﺕ |:

نوشته شده در سه شنبه 21 خرداد 1392برچسب:,ساعت توسط Danial|

بعضی ترانه‌ها را
می توان
بارها و بارها
گوش داد

بعضی انسان‌ها را
می‌توان
بارها و بارها
دوست داشت!

نوشته شده در سه شنبه 21 خرداد 1392برچسب:,ساعت توسط Danial|

تاریخ تولدت مهم نیست، تاریخ “تبلـــورت” مهمه

اهل کجا بودنت مهم نیست ،”اهــل و بـجـا” بودنت مهمه

منطقه زندگیت مهم نیست ، “منطــق زنـدگـیت” مهمه

و گذشته ی زندگیت مهم نیست

امــروزت مهمه که چه گــذشتـه ای واسه فــردات میسازی . . .

نوشته شده در سه شنبه 21 خرداد 1392برچسب:,ساعت توسط Danial|

مـادربـزرگ مـی گفـت:
قلبـــت که بــی نظـم زد
از همیــشه عاشق تـــری

اشکــت که بــی اختیــار ریخــت
از همیــشه دلتنــگ تـــری

شبــت کـه بـا درد گذشـــت
فکــرت از همیــشه درگیـــرتـر سـت

نوشته شده در سه شنبه 21 خرداد 1392برچسب:,ساعت توسط Danial|

دیگر نه به دیروزهایی که بودی فکر میکنم نه به فرداهایی که شاید بیایی 
امروز را میخواهم زندگی کنم 
از نو 
از نو می سازم ....

نوشته شده در سه شنبه 21 خرداد 1392برچسب:,ساعت توسط Danial|

کوتـاه مـی گـویـم دوسـتَت دارم

.
ولی کـوتـاه نـمـی آیم

.
از دوست داشـتـنـت

نوشته شده در سه شنبه 21 خرداد 1392برچسب:,ساعت توسط Danial|

مرد یعنی باید ! زن یعنی شاید !

مرد یعنی بودن ! زن یعنی فنا !

مرد یعنی دیدن ! زن یعنی چشم فروبستن !

مرد یعنی دم ! زن یعنی از پس هر دم ، شود هی بازدم !

مرد یعنی پیمودن ! زن یعنی صبوری !

مرد یعنی سوزوندن ! زن یعنی سوختن !

مرد یعنی خواستن ! زن یعنی کاستن !

مرد یعنی میتواند هیچ بودن ! زن یعنی پر کن تو آن نیمی دگر !

مرد یعنی سالار ! زن یعنی ره سپرده به دامان یار !

مرد امروز...

مرد یعنی یـــک واژه ... آنهــــــم مــــرد !!!...

زن یعنی یک واژه... گویای همه واژه ...آنهم عــــــــشق ؟؟؟!!!...

نوشته شده در سه شنبه 21 خرداد 1392برچسب:,ساعت توسط Danial|قالــــــــب ♠♣♦قرن 21 ♦♣♠